Wycinka drzew

GMINA » WIEŚCI GMINNE  » Wycinka drzew

Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe zasady uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew niezwiązaną z działalnością gospodarczą. Wprowadzono obowiązek poinformowania Urzędu Gminy pisemnie o zamiarze wycinki drzew zgodnie z poniższymi zapisami:

1. Aby usunąć drzewo z powodu niezwiązanego z działalnością gospodarczą należy poinformować Gminę o tym zamiarze. Informacja powinna zawierać:

a) Nr działki i miejscowość

b) Mapkę z naniesioną lokalizacją drzew

c) Gatunek i obwód drzewa które na wys. 5 cm przekracza odpowiednio:

    - 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

    - 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

    - 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

2. Gmina w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

a) nazwy gatunku drzewa;

b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

    - posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

    - nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

3. Z oględzin sporządza się protokół.

4. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie 14 dni od momentu sporządzenia protokołu.

5. Po dokonaniu oględzin Gmina, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

(Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora).

6. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Informacji udziela Inspektor Leszek Sajdak tel.: 74/ 647 41 41