Weryfikacja deklaracji śmieciowych

GMINA » WIEŚCI GMINNE  » Weryfikacja deklaracji śmieciowych

UWAGA!!!
W RAMACH USZCZELNIANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI PROWADZONA BĘDZIE WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wójt Gminy Kłodzko informuje, że będzie prowadzona weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem liczby osób zamieszkujących.
Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:
- dokumenty meldunkowe,
- dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
- dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli,
- dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,
- dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.
Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących proszę o niezwłocznie złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko. Deklaracje można również wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Wzór deklaracji można znaleźć na BIP-ie w zakładce „odpady komunalne” lub „załatw sprawę” oraz na stronie internetowej pod linkiem https://www.gmina.klodzko.pl/aktualnosc-4424-weryfikacja...
Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podanie w niej niewłaściwych danych dotyczących ilości osób zamieszkałych nieruchomość podlega karze zgodnie z kodeksem karnym skarbowym.